www.ertugrul.jp : Japonya'da bir Osmanlı Gemisi

Ana Sayfa-Home | DESTEKLEYENLER-SPONSORS | HAKKIMIZDA-ABOUT US | İLETİŞİM-CONTACT | 日本語 |

18 Temmuz 1305


Saadetli Efendim Hazretleri;

Lehülhamd Port Said'e salimen muvasalat olunduysa da Port Said'den hareketimizin ikinci günü kanal dahilinde kılavuz vasıtası ile hareket olunmakta iken Timsah gölüne vürudurnuzda gemi suyu suyuna bularak oturup o gün ve gecesi, ferdası gün dahi zevale kadar olunan gayretle Cenab-ı Bâri'nin ihsanı olarak kurtulup yine yolumuza devam üzere iken kanal nizamına tevfikan karşı gelen gemiye yolvermek üzere istasyonda mevki-i mahsûsuna bağlanacağı zaman dümen bodoslaması, yani geriki bodoslama kepçenin bir kalem aşağısından kırılıp sarkarak omurgayı dahi ile-riki, yeni şaft bodoslaması hizasından kırıp denize gidip, bu suretle hiçbir yere istinadı olmayan fıkara dümen yelpazesi dört mil akmakta olan suya tabiî mukavemet edemiyeceğinden boğazından şehid olup lâle zincirlerine talik olunduğu halde geminin altına yatıvermiş. Bizler ise bu esnada gemiyi mukaddem gösterilen mevkiye bağladık. Muahharen dalgıçlar vasıtası ile bulunan bodoslama ve dümen parçalarını gemiye alarak şimdiki halde kanal dahilinde aram üzereyiz. Bu tafsilatı yazmaktan maksadım, İstanbul'da birtakım eksik ziyade sözler işitip merak etmiyesiniz efendim. Kırılan bodoslama dahi ol halde çürük ki malum olan kalınlıktan bir kadem değil, bir pus yeri bile sağlam değil. Parçalan dahi birkaç mühür tahtında gemide mahfuzdur.

Cümleye ayrıca arz-ı hulûs ve selâm-ı mahsus edip dua-yı hayriyelerini temenni ederim.

Süvari-yi Ertuğrul
ALİ